စစ်ကိုင်းသရက်ချဉ် / Pickled Shredded Green Mango (Sagaing)

¥500

Categories: ,